Sahypalary çykar

Belli bir sahypanyň ýa-da sahypalar toplumynyň tekstini we redaktirleme geçmişini XML arkaly eksportirläp bilersiňiz. Soňra ony importirleme sahypasynyň üsti bilen MediaWiki ulanýan başga bir wikä importirläp bolýar.

Sahypalary eksportirlemek üçin, degişli atlary aşakdaky tekst gutusyna her setire bir sanydan ýazyň we häzirki wersiýany öňki wersiýalar bilen bilelikde mi ýa-da iň soňky özgerdiş baradaky maglumaty öz içine alýan diňe häzirki wersiýany isleýändigiňizi görkeziň.

Ikinji ýagdaýy saýlap alan halatyňyzda, ýörite bir çykgyt hem ulanyp bilersiňiz, meselem: "Baş Sahypa" sahypasy üçin Ýörite:Export/Baş Sahypa.